Home Order ข้อตกลง วิธีการชำระเงิน แจ้งการโอนเงิน Help About Me Contact
Domain Name
Support
Reseller Plan
Hosting-Email
Colo-Location
Dedicated-Server
ติดต่อ
Office Telephone:
02-3792158
02-7334836
02-7336941
Office Fax :
02-733-6650
Hot Call :
01-8311484
Email:
thai24webhost@gmail.com
 
 
 
reduce website downtime
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Use and Disclaimer)


เป็นข้อตกลงของผู้ใช้บริการหรือสมาชิก หมายถึง ลูกค้าของ thai24webhost และผู้ให้บริการ หมายถึง thai24webhost ซึ่งลูกค้าพึ่งต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง โดยทางเราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน
 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว thai24webhost ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเวบไซท์ต่างๆ (Message Board)
 • ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อ thai24webhost และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • thai24webhost มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • thai24webhost ไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมจำพวก IRC หรือ Chatroom หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์
 • ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 • thai24webhost ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ thai24webhost
 • thai24webhost สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆอาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์
 • thai24webhost สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • ในกรณีที่ thai24webhost ให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล thai24webhost สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • เวบไซท์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซท์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เวบไซท์เหล่านั้นต่อไป
 • ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด thai24webhost ขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่สมาชิก
 • thai24webhost สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ
 
 1. thai24webhost ยินดีจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกทันที หากสมาชิกไม่พึงพอใจในการให้บริการ แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งให้ thai24webhost ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าใช้บริการ หรือ วันที่สมาชิกจ่ายเงินค่าบริการให้กับ thai24webhost ทั้งนี้ "สมาชิกไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลแห่งการขอยกเลิกบริการ"

 2. ระยะเวลาการคืนเงิน กรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ

 3. สมาชิกสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่ง thaiwebhost ยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 4. กรณีที่สมาชิกได้ทำเรื่องขอยกเลิกบริการและได้รับเงินคืนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการกลับมาใช้บริการกับ "ไทย24เว็บโฮส" อีกครั้ง (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินคืน) thai24webhost ยินดีคืนสถานะใหักับสมาชิก โดยจะเรียกเก็บค่าบริการเท่ากับยอดเงินที่จ่ายคืนไป พร้อมกับจะขยายระยะเวลา การใช้งานเพิ่มให้แก่สมาชิกอีกเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 5. กรณี สมาชิกหรือลูกค้า ได้ใช้บริการ โฮส + โดเมนฟรี หากยกเลิก ทาง thai24webhost ต้องหักค่าโดเมน 450 บาทจาก
  ราคา Plan (เพราะลูกค้าเป็นเจ้าของโดเมน และสามารถนำโดเมนนี้ไปใช้ตลอดอายุโดเมน)


 6. thai24webhost ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
  ทราบล่วงหน้า
 
 
Untitled Document
         
 
Window Host:
  Start|Begin | Professional | Bussiness | Enterprise | เปรียบเทียบราคา
 
Free BSD Host:
  Start|Begin | Professional | Bussiness | Enterprise | เปรียบเทียบราคา
Colo/Dedicated:
  Colo-Location | Dedicated Server
Reseller:
  Windows Reseller Plan | Free BSD Reseller Plan
Domain Name:
  Domain Name Regis | .TH Domain Name Regis | Domain Apply | Domain Modify
บริการ:
  Web Applicaion | Web Ecomerce | Window Applicaion
 
Support:
  FAQ | เทคนิค Server |ข้อมูล Server | DNS | วิธีการเลือกใช้ Host | Control Panel Demo | Web Mail Demo | Manual
      Partner Site:| hostdomainseoappinside | howtohostdomainseoapp
      หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3719900139940
 
Office :
Perfect Network
10/803 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพๆ 10240
 
Contact:
  Tel: 02-3792158 , 02-7336941 , 02-7334836 Hot Call : 01-8311484 Fax: 02-7336650